CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN

Xác định chi phí được trừ và không được thật là rắc rồi trong luật quản lý thuế việt nam . Các bạn làm kế toán thường cực nhọc nhất phần này, rù đã làm lâu năm nhưng hầu như vẫn bị lúng túng bởi quy định về các khoản chi không được trừ và được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Kế toán thường chẳng thể nào nhớ được hết các khoản không được trừ ví dụ như chi tiền lãi vay khi chưa góp đủ vốn điều lệ thì có được trừ hay không, hoặc Chi trang phục bằng tiền có hạn chế không? Chi khấu hao tài sản cố định với phần vượt mức 1.6 tỷ ….

Ngày đăng: 20-10-2017

818 lượt xem

Xác định chi phí được trừ và không được thật là rắc rồi trong luật quản lý thuế việt nam . Các bạn làm kế toán thường cực nhọc nhất phần này, rù đã làm lâu năm nhưng hầu như vẫn bị lúng túng bởi quy định về các khoản chi không được trừ và được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.Kế toán thường chẳng thể nào nhớ được hết các khoản không được trừ ví dụ như  chi tiền lãi vay khi chưa góp đủ vốn điều lệ thì có được trừ hay không, hoặc Chi trang phục bằng tiền có hạn chế không? Chi khấu hao tài sản cố định với phần vượt mức 1.6 tỷ ….

 Công việc kế toán thuế cần nhớ khi quyết toán cuối năm .Đại lý thuế tóm tắt lại các khoản chi được trừ và không được trừ cho các bạn làm kế toán rễ nhớ gồm các mục sau :

1.    Hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn , chứng từ

2.    Khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa , dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bao gồm thuế gtgt, nhưng không thanh toán qua ngân hàng.

3.    Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bện, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4.    Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

·       Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

·       Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp( trừ tài sản cố đinh thuê mua tài chính)

·       Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

·       Phần trích khấu vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định .

·       Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị

·       Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận chuyển thì phần nguyên giá vượt trên 1.6 tỷ đồng /1 xe

·       Đối với tàu bay, du thuyền không sử dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách , khách du lịch.

·       Quyền sử dụng đất lâu dài

5       Tiền lương, tiền thưởng , chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi điều kiện hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp, quy chế thưởng của giám đốc doanh nghiệp.

6       Tiền lương- tiền công của chủ sở hữu công ty TNHH MTV, của chủ doanh nghiệp tư nhân, thù lao trả cho sáng lập viên không trực tiếp tham  gia điều hành sản xuất kinh doanh, các khoản chi khác trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả trả hoặc không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

7       Chi trang phục bằng tiền phần vượt quá 5 triệu đồng /1 năm

8       Phần chi vượt quá 1 triệu đồng /1 người /1 tháng để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội , mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

9       Phần chi vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong kỳ tính thuế đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động.

10 Chi vượt mức quy định về bồi thường trợ cấp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi vượt mức các khoản bảo hiểm bắt buộc , kinh phí công đoàn, đóng góp nguồn kinh phí cho cấp trên, quỹ hiệp hội .

11 Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong gian đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ, khoản chi trả lãi tiền vay trong giai đoạn đầu tư được ghi nhận vào giá trị của tài sản.

12 Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu ,  trừ cổ phiếu thuộc các loại nợ phải trả và cổ tức của cổ phiếu và cổ tức cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp .

13 Tiền phạt vi phạm hành chính , bao gồm tiền chậm nộp tiền thuế, chi ủng hộ địa phương, đoàn thể , mua thẻ hội viên dân golf, chi phí chơi golf.

14 Lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm tiền mặt, tiền gởi , tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

15 Phần chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không khải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Chi tiền lãi vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiền độ góp vốn .

16 Lãi vay để góp vốn , bổ sung vốn pháp định , vốn điều lệ, hoặc không trực tiếp phục vụ SXKD của doanh nghiệp

17 Các khoản chi phí được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác , đã được chi từ quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp

18 Các khoản chi đã trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết

19 Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế GTGT đầu vào TSCĐ là ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp.

20 Thuế TNCN do doanh nghiệp khầu trừ trên thu nhập của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước.

21 Các khoản chi cho tài trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa , nhà đại đoàn kết, cho nghiên cứu khoa học  cho địa phương không đúng đối tượng, không đúng quy định hoặc không có hồ sơ chứng từ .

22 Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí tính

23 Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino vượt quá 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino.

24 . Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

 

Các bạn muốn tham khảo chi tiết thì đọc điều  theo thông tư Số : 26/VBHN- BTC ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ xác định thu nhập chịu thuế .

Tải thông tư Số 26/VBHN-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha