HÀNG HÓA KHÔNG KÊ KHAI, KHÔNG TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Đại Lý Thuế tóm tắt những nhóm hàng hóa không kê khai, không tính nộp thuế GTGT như sau. Cho các bạn làm kế toán dễ nhớ và áp dụng thực tế.

Ngày đăng: 25-08-2017

527 lượt xem

Nhóm hàng hóa  không kê khai, không tính nộp thuế GTGT

1.    Thu bồi thường ( trừ bồi thường bằng hàng hóa dịch vụ), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, chuyển nhượng quyền phát thải, các khoản thu tài chính.

2.    Một số dịch vụ được mua của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện ở ngoài Việt Nam.

3.    Tổ chức cá nhân không kinh doanh mà có tài sản bán.

4.    Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để SXKD cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

5.    Chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản đầu tư cho doanh nghiệp khác để tiếp tục đầu tư xây dựng nhà để bán ( có hiệu lực từ 01/07/2016)

6.    Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt , chăn nuôi, thủy sản thuộc đối tượng không chịu thuế cho doanh nghiệp , hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại.

7.    Điều chuyển TSCĐ đã qua sử dụng theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa , dịch vụ chịu thuế GTGT giữa  cơ sở kinh doanh với đơn vị thành viên được cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn.

8.    Hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.

9.    Các trường hợp khác.

Chi tiết tải thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013  điều 5 chương 1

Đại lý thuế lưu ý các bạn như sau : Mặt hàng không tính , không kê khai  thuế VAT đầu vào  được khấu trừ.

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha