BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM CHỦ DOANH NGHIỆP CÀN BIẾT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM CHỦ DOANH NGHIỆP CÀN BIẾT

Ngày đăng: 13-02-2020

258 lượt xem

Khi nói đến báo cáo tài chính một yêu cầu chắc chắn là sẽ không hoàn hảo với tất cả. Trên thực tế khi một doanh nghiệp phát triển. Một báo cáo tài chính cũng sẽ phát triển theo.Vì vậy một doanh nghiệp trưởng thành và có khả năng báo cáo tài chính sẽ phức tạp hơn.
Không có một quy định cứng nhắc và nhanh chóng nào .Giai đoạn nào cũng có nhu cầu và sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên một doanh nghiệp nhỏ không thể đủ tổ chức một bộ máy kế toán hoàn chỉnh. Nên dùng tới dịch vụ kết toán cuối năm của chúng tôi là phù hợp nhất.

Báo cáo tài chính gồm những gì 

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là báo cáo định kỳ thể hiện thông tin về kết quả gần đây và sức khỏe tài chính doanh nghiệp. Hiểu cơ bản như sau:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
Báo cáo này thể hiện toàn bộ thu nhập một năm bao gồm:
Doanh thu bán hàng một năm, tổng chi phí giá vốn một năm, Lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Biết được Lợi nhuận thuần là lợi nhuận, chi phí tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối cùng chỉ tiền 17 xác định Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong một năm. Cả năm nợ và có thể hiện kết quả kinh doanh ngắn gọn quả bảng kết quả hoạt độn kinh doanh này.
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối tài khoản này cung cấp một bản tổng hợp về sức khỏe doanh nghiệp bao gồm Tài Sản và nợ phải trả và nguồn vốn Nó dựa trên Quy tắc chuẩn mực kế toán là 
Tổng Tài Sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu. 
Phương trình kế toán này cung cấp dữ liệu quan trọng về các khoản phải thu, phải trả, lượng tiền mặt, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Phần lớn các công ty vừa và nhỏ không quan tâm bảng lưu chuyển tiền tệ. Bảng lưu chuyển tiền tệ sẽ thể hiện dòng tiền ra vào của doanh nghiệp, thể hiện tăng giảm tài sản, Dòng tiền dương là một chỉ số cho thấy tiền đang chảy vào doanh nghiệp tốt. Dòng tiền âm thể hiện chỉ báo khó khăn về tiền.
Ba cáo cáo tài chính cốt lõi này tốt thể hiện sự khởi đầu tuyệt vời nhưng chủ doanh nghiệp cần phải làm rõ nhiều hơn nữa. Thông tin tài chính cần để điều hành một doanh nghiệp phát triển tốt phải biết thêm chi tiết nữa.
Tài khoản phải trả. Bạn phải xem tài khoản chi tiết phải trả có biến động thế nào. Chi tiết danh sách khách hàng trả ngắn hạn trả dài hạn.Thời gian thanh toán là bao nhiêu? Dòng tiền trả nhà cung cấp sắp diễn ra thế nào.
Tài khoản phải thu. Sẽ cho biết doanh nghiệp đang đứng vị trí nào. Khoản phải thu từ kinh doanh bao gồm dài hanj, ngắn hạn thế nào. Danh sách khách hàng cốt lõi và danh sách khách hàng tương lai được dự báo vào đây.
Báo cáo tồn kho. Báo cáo hàng tồn kho cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để xem công ty của bạn có thể chuyển nhanh hàng tồn kho mà nó có trong kho nhanh như thế nào. Quản lý hàng tồn kho hiệu quả có thể là một thách thức và báo cáo định kỳ này có thể giúp bạn có được và tiếp tục theo dõi việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của công ty.
Dự báo tiền mặt. Các báo cáo tài chính chính có thể cho bạn biết bạn có bao nhiêu tiền mặt tại một thời điểm cụ thể, nhưng điều này không nhất thiết giúp bạn lập kế hoạch cho giai đoạn tới. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mua lại thiết bị chính hoặc khoản thanh toán khác ngoài định mức? Một báo cáo dự báo dòng tiền có thể được chuẩn bị hàng tháng hoặc hàng tuần để cung cấp cho bạn dữ liệu và thông tin chi tiết có giá trị này.
Biên lợi nhuận gộp. Tỷ lệ này giúp báo hiệu xem bạn có định giá hợp lý hàng hóa và dịch vụ của mình hay không. (Biên lợi nhuận gộp = (doanh thu - giá vốn hàng bán) / doanh thu). Khoản ký quỹ này phải đủ đủ để chăm sóc các chi phí hoạt động cố định của bạn và sau đó để lại cho bạn một khoản lợi nhuận hợp lý vào cuối kỳ.
Tỷ suất lợi nhuận ròng. Tỷ lệ này cho biết bao nhiêu doanh thu của bạn là lợi nhuận. (Biên lợi nhuận ròng = lợi nhuận ròng / tổng doanh thu). Đây là một điểm chuẩn tốt để sử dụng để thiết lập mục tiêu lợi nhuận.
Tỉ lệ hiện tại. Tỷ lệ này nhanh chóng cho bạn biết mức độ thanh khoản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. (Tỷ lệ hiện tại = tài sản hiện tại / nợ ngắn hạn). Tỷ lệ hiện tại dưới 1 có nghĩa là bạn không có đủ tiền mặt để thanh toán hóa đơn của mình. Một con số lý tưởng hơn là giữa 1,5 và 3.
Danh sách thông tin và báo cáo mà bạn có thể sử dụng là vô tận . Một đánh giá chu đáo về những gì thực sự quan trọng để tổ chức của bạn thành công là bắt buộc.Sự kết hợp thông tin tài chính và hoạt động này cho phép các chủ doanh nghiệp nhìn về phía sau để đảm bảo tuân thủ. Đồng thời, họ có thể mong muốn hỗ trợ sự phát triển của tổ chức và tránh các vấn đề tiềm ẩn trên con đường của họ.
Tại sao Báo cáo tài chính lại quan trọng cho doanh nghiệp của bạn
Chủ doanh nghiệp có thể có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Nhưng ý tưởng đó thực thi một thời gian bạn sẽ phải đối đầu với các đối thủ.Dựa vào các chỉ số tài chính để phân tích báo cáo tài chính để dự đoán một khó khăn tương lai.
`Dữ liệu phù hợp, có liên quan được tìm thấy trong bộ báo cáo tài chính phù hợp sẽ cho phép chủ doanh nghiệp tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp của họ gặp phải.

Ai là người tạo ra báo cáo tài chính công ty :

Báo cáo tài chính được lập ra từ phòng kế toán. Kế toán thuế thường tập trung vào những gì đã xảy ra. Kế toán quản trị thì tập trung và dự liệu hiện tại để phân tích tương lai.
Báo cáo tài chính là đúng thực tiễn là tốt nhất.
Bộ phận kế toán tốt là một bộ phận có quy trình hoàn hảo. Diễn tả thực tế một cách đúng nhất. Để doanh nghiệp của bạn lớn mạnh thì hệ thống kế toán phải chuyên nghiệp đầy đủ.
trong các cơ sở giao dịch công khai và nhỏ được tổ chức chặt chẽ. Kevin xuất sắc trong các phân tích tài chính và hoạt động kế toán, thực hiện kiểm soát nội bộ, và tạo và thực hiện các hệ thống tổ chức. Ông đã giữ các vị trí quản lý và sở hữu, thể hiện một khả năng xuất sắc để cung cấp khả năng lãnh đạo hiệu quả trong việc tăng trưởng lợi nhuận trong suốt sự nghiệp của mình.
Về mặt thực tế doanh nghiệp bắt buộc cần báo cáo tài chính. Về mặt pháp luật qua báo cáo tài chính thể hiện kết quả kinh doanh và một khoản thuế phải nộp cho nhà nước theo nghĩa vụ.
Như vậy đối với các tập đoàn báo cáo tài chính hàng tháng là bắt buộc. Còn đối với doanh nghiệp nghiệp nhỏ chưa có hệ thống kế toán đầy đủ nên thuê một dịch vụ kế toán là bài toán hợp lý nhất để tiết kiệm chi phí. Và được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp.
Dịch vụ kế toán e-tax đã hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực này với chuyên viên thực tế hành nghề. Bạn thắc mắc hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi. 
 
 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha